Pojištění průmyslu a podnikatelů


Každodenní práce staví před ekonomické subjekty nové výzvy, požadavky a problémy, se kterými se podnikatelé při své činnosti musí potýkat a hledat jejich nejvhodnější řešení.

Vedle obchodních rozhodnutí se musí podnikatelé starat o svůj již vytvořený majetek a chránit jeho hodnotu. Díky složitosti obchodních procesů, rozmarům přírody, nepozornosti, souhře nepředvídatelných okolností nebo špatných úmyslů druhých, je podnikatelský majetek vystaven řadě rizik, kterým se navzdory všem opatřením nemůžeme vyhnout.
Proto jsme pro vás připravili řadu pojištění, kterými podnikatelé budou moci účinně ochránit svůj majetek a obchodní zájmy, a tak alespoň část svého břemene přenést na pojišťovnu, která svou odborností a pevným finančním zázemím zajistí jeho skutečnou ochranu.

Pojištění majetku

Živelní pojištění

Pojištění pro případ poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, pád předmětů, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, kapalina z vodovodního zařízení, náraz dopravního prostředku).

Pojištění pro případ odcizení

Pojištění pro případ krádeže nebo loupeže (v případě, že pachatel překonal překážky chránící pojištěné věci před odcizením).

Pojištění pro případ vandalismu

Pojištění pro případ vandalismu, tj. úmyslného poškození či zničení věci.shutterstock_141670156

Pojištění skel

Pojištění pro případ rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií, nápisů.

Pojištění strojů

Pojištění pro případ poškození nebo zničení stroje (v případě jakékoli nahodilé události, která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost a není pojistnými podmínkami vyloučena).

Pojištění elektronických zařízení

Pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronického zařízení typu “all risk” zahrnující prakticky všechna rizika .

Pojištění posla (tj. pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou)

Pojištění pro případ loupeže přepravovaných peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou.

Pojištění věcí během silniční dopravy

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení věcí během silniční dopravy (dopravní nehoda, živel, odcizení).

Pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu (živelní, strojní)

Pojištění se sjednává pro případ náhrady ušlého zisku a fixních nákladů, které vzniknou jako následek pojištěné živelní události nebo jako následek pojištěné strojní události.

Pojištění stavebních a zemědělských strojů

Toto pojištění je vhodné zejména pro pohyblivé stavební a zemědělské stroje a strojní zařízení, jako jsou bagry, jeřáby, dozery, grejdry, skrejpry, rypadla, válce, vozíky, míchačky, stavební výtahy atd. Proti klasickému pojištění strojů a strojních zařízení však nepokrývá škodu způsobenou vnitřní mechanickou poruchou.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu z provozní činnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu zabezpečuje pojištěnému, aby za něho pojišťovna uhradila škodu nebo újmu způsobenou jinému v souvislosti s jeho podnikatelskou činností.

Co je předmětem pojištění?

 • škoda (újma na jmění) na věci nemovité a na věci hmotné movité způsobená jejím poškozením nebo zničením,
 • újma při ublížení na zdraví nebo životě nebo při usmrcení,
 • jiná újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci tzv. následná finanční škoda.

Pojištění profesní odpovědnosti

Toto pojištění se vztahuje k pojištění náhradové povinnosti pojištěného (škůdce) za újmu způsobenou jinému při výkonu své podnikatelské činnosti.

Pro koho je profesní odpovědnost určena?

 • podnikatelským subjektům, které vykonávají činnosti, u které zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění odpovědnosti

Kterým profesím lze pojištění profesní odpovědnosti nabídnout?

 • advokáti, notáři, autorizovaní architekti a inženýři činní ve výstavbě, lékaři, farmaceuti, daňoví poradci, auditoři, účetní, dražebníci, znalci a tlumočníci, poskytovatelé sociálních služeb, insolvenční správci, pojišťovací agenti a makléři

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti (managementem společnosti)

Tento produkt nabízí pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Co produkt pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení poskytuje?

Tento produkt v sobě zahrnuje následující druhy pojištění:

 • pojištění profesní odpovědnosti,
 • pojištění obecné odpovědnosti,
 • pojištění odpovědnosti za výrobek.

 

Ostatní pojištění

Pojištění stavebně – montážních rizik

Pojištění pokrývá škody , které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.

Pojištění bytových domů

Pojištění bytových domů je určeno občanům, majitelům bytových domů, společenstvím vlastníků bytových jednotek, obcím, developerským společnostem, bytovým družstvům i ostatním právnickým osobám. Pojištění bytových domů výhodně kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, finančními ztrátami z ušlého nájemného i před újmami způsobenými druhým.

Standardní rozsah pojištění majetku a pojištění odpovědnosti je rozšířen o rizika speciálně určená pro bytovou výstavbu, tj. zejména o:

 • živelní pojištění majetku,
 • pojištění ušlého nájemného,
 • pojištění odpovědnosti vlastníků / správců nemovitostí.

Kromě standardního rozsahu lze pojištění rozšířit také o rizika, která se týkají speciálně bytové výstavby.

Program pro pojištění měst a obcí

Program pro pojištění měst a obcí je speciální druh pojištění určený zejména obcím a městům, dobrovolným svazkům a subjektům, jejichž zřizovatelem je obec (příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby, obchodní společnosti atd.).

Co lze pomocí tohoto programu pojistit?

 • nemovitosti i věci movité, věci ve vlastnictví obce nebo cizí věci obcí užívané,
 • budovy a ostatní nemovitosti,
 • movité věci, např.: vybavení kanceláří, obchodů, škol a dalších zařízení, cenné věci, elektronika, peníze, zásoby, skla, stroje a další,
 • odpovědnost obce a subjektů zřizovaných obcí za škodu způsobenou třetí osobě.

Zemědělské pojištění

Každé podnikání ohrožuje celá řada rizik. Zemědělcům může způsobit významné škody zejména nepříznivé počasí nebo výskyt nákaz v chovu zvířat. Pojištění zajistí, že se vaše hospodářství nedostane do finančních problémů ani po nenadálých pohromách. Pojistné plnění v takovém případě zaručí možnost kontinuity podnikání.

Zemědělské pojištění zahrnuje:

 • pojištění lesů a lesních školek,
 • pojištění plodin,
 • pojištění zvířat.

Pojištění pro silniční dopravce

S rostoucími objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, zasílatelé a majitelé přepravovaných zásilek každodenně vystavováni. Pojištění nabízí ochranu pro případ poškození, zničení, pohřešování zásilek, či povinnosti nahradit škodu na přepravovaných věcech. Správně nastavená pojistná ochrana je tou nejvhodnější cestou k minimalizaci nákladů na krytí škod v dopravě.

Jaká pojištění jsou vhodná?

 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce,
 • pojištění odpovědnosti zasílatele,
 • pojištění obecné provozní odpovědnosti,
 • pojištění přepravy zásilek,
 • pojištění finanční způsobilosti dopravce,
 • pojištění záruky za celní dluh.

V případě zájmu o pojištění podnikatelů nás kontaktujte na: prumysl@allrisk.cz

Podívejte se na další produkty

Autopojištění

Autopojištění

Zjistěte si více informací o povinném ručení, havarijním pojištění a výhodách za vylepenou nálepku Allrisk.
Pojištění majetku občanů a odpovědnosti

Pojištění majetku občanů a odpovědnosti

Hmotný majetek je možné pojistit proti celé řadě různých nebezpečí, přičemž pojištění kryje živelní rizika, vodovodní rizika a rizika odcizení součásti věci.
Životní a úrazová pojištění

Životní a úrazová pojištění

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě přece tím nejdůležitějším.
Cestovní pojištění Allrisk

Cestovní pojištění Allrisk

Kvalitní cestovní pojištění stále zůstává neodmyslitelnou součástí každé cesty za hranice České republiky. A proto vám nabízíme špičkový produkt, roční kartu Cestovního pojištění Allrisk.
Rybářské pojištění Allrisk

Rybářské pojištění Allrisk

Rybolov je stará a oblíbená činnost člověka. Stále více zájemců jezdí za tímto atraktivním koníčkem do zahraničí, proto doporučujeme do vybavení kromě návnady a prutů i kvalitní pojištění.

Aktuality

26.11.2021

Životní a úrazová pojištění Allrisk

Životní pojištění by mělo být základním pilířem v pojištění každého z nás. Zabezpečená budoucnost, či jistota jsou v našem životě tím nejdůležitějším. Víte, jaké jsou možnosti životního a úrazového pojištění?

číst více...

12.11.2021

Kdy a jak používat mlhovky?

„Raději si zapnu mlhovky, kdyby náhodou…“ Tak přesně takhle by to fungovat nemělo. Kvůli špatnému používání mlhových světel velice často

číst více...

9.6.2016

Nová kancelář v Ivančicích a Slavnosti chřestu

V průběhu měsíce května jsme otevřeli novou obchodní kancelář v Ivančicích u Palackého náměstí, na adrese Drůbežní trh 89/1. Propagaci pobočky jsme spojili s tradičními Slavnostmi chřestu, které se letos konaly již po dvaadvacáté.

číst více...

12.1.2016

Allrisk Magazín 2016

Najděte si chvíli času na přečtení celého čísla, protože uplynulý rok 2015 byl v mnoha směrech pro Allrisk přelomovým, a pro rok 2016 jsme pro vás připravili hned několik novinek, akcí a příjemných překvapení.

číst více...