Search

Rybářské pojištění

Rybářské pojištění

Vyplňte prosím všechny údaje:

ARP bude sjednáno na:
  Připojistěte další osoby


  Připojištěná osoba 1  Připojištěná osoba 2  Připojištěná osoba 3  Připojištěná osoba 4  Připojištěná osoba 5  Připojištěná osoba 6  Připojištěná osoba 7  Připojištěná osoba 8  Připojištěná osoba 9  Připojištěná osoba 10  Připojištěná osoba 11  Připojištěná osoba 12  Připojištěná osoba 13  Připojištěná osoba 14  Připojištěná osoba 15  Celkové pojistné: 0


  Žádám o vyhotovení Smlouvy o zprostředkování pojištění (dále jen Smlouva), kde budu uveden na straně zájemce (pojištěného), tuto Smlouvu žádám zaslat na uvedený e-mail a akceptaci (souhlas) této Smlouvy a Smluvních podmínek Smlouvy dle článku II. Pojištění a pojistitel Smluvních ujednání SZ 01/16 ke Smlouvě ARP provedu platbou proráty pojistného.


  Tímto beru na vědomí, že společnost Allrisk, a.s., IČ: 496 109 29, se sídlem Brno, Komárovská 263/20a, 617 00, spisová značka: B 7353 vedená u rejstříkového soudu v Brně (dále jen „pojišťovací makléř“) je jako správce osobních údajů, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) oprávněn zpracovávat moje osobní údaje, které jsem mu poskytl prostřednictvím společnosti Allrisk ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČ: 277 03 606, se sídlem Komárovská 20a, 617 00 Brno, spisová značka: B 53174 vedená u rejstříkového soudu v Brně (dále jen „zprostředkovatel“), která má dle GDPR postavení zpracovatele osobních údajů, v souvislosti s uzavřením této smlouvy, plněním jejího předmětu a práv a povinností smluvních stran vyplývajících ze smlouvy, a to po dobu platnosti Smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými zvláštními právními předpisy.


  Beru na vědomí, že mám na základě GDPR právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným pojišťovacím makléřem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Pojišťovací makléř mi tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistím-li, že zpracování mých osobních údajů je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, mám právo požadovat od pojišťovacího makléře nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu prostřednictvím kontaktního e-mailu allrisk@allrisk.cz a dále mám právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů s podáním.


  Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro tyto účely:


  1. vedení v databázi pojišťovacího makléře za účelem oslovování s nabídkami produktů a služeb poskytovaných pojišťovacím makléřem nebo jeho obchodními partnery, zejména pak bankami, pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry, úvěrovými a leasingovými společnostmi, poskytovateli energií, telekomunikačními společnostmi a společnostmi, které jsou vůči pojišťovacímu makléři osobami ovládajícími, ovládanými nebo jsou ovládány stejnou osobou jako pojišťovací makléř ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  2. zpracování nabídky pojištění za účelem sjednání pojistné smlouvy,
  3. zpracování nabídky jiných finančních produktů (např. úvěr, hypotéka, investice apod.) za účelem sjednání smlouvy o poskytnutí finančních produktů,
  4. zpracování nabídky na dodávky energií (elektřina, plyn) za účelem sjednání smlouvy o zajištění dodávek energií s jejich dodavatelem,
  5. zpracování nabídky pronájmu motorových vozidel za účelem sjednání smlouvy o podnájmu motorových vozidel,
  6. oslovování s nabídkami dalších produktů poskytovaných pojišťovacím makléřem nebo subjekty, které jsou vůči pojišťovacímu makléři osobami ovládajícími, ovládanými nebo ovládanými stejnou ovládající osobou jako pojišťovací makléř ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“).


  Tento souhlas uděluji na dobu platnosti smlouvy o zprostředkování pojištění a 10 let ode dne skončení platnosti smlouvy o zprostředkování pojištění.
  Osobní údaje bude pojišťovací makléř zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů, které zpracováním osobních údajů zájemce pověří, zejména pak prostřednictvím společnosti Allrisk EFFECTIVE, SE, se sídlem Komárovská 263/20a, 617 00 Brno, společnosti Allrisk ASSISTANCE CZ, s.r.o., se sídlem Komárovská 263/20a, 617 00 Brno, společnosti Allrisk reality & finance, s.r.o., se sídlem Komárovská 263/20a, 617 00 Brno, společnosti Allrisk SERVICES, SE, se sídlem Komárovská 263/20a 617 00 Brno, společnosti Allrisk Group, a.s., se sídlem Komárovská 263/20a, 617 00 Brno, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou pojišťovacím makléřem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.